ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Μάθετε μέσω της Εργαλειοθήκης για την εκκίνηση μιας επιχείρησης Τέχνης, τη νομική βάση, τις κανονιστικές συνέπειες και τις τυπικές απαιτήσεις για την έναρξη και τη λειτουργία μιας εταιρείας χειροτεχνίας και βιοτεχνίας.

   +

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ανακαλύψτε τα μαθήματά μας σχετικά με τη Στρατηγική για την οικοδόμηση ενός ανταγωνιστικού επιχειρηματικού μοντέλου με ένα ισχυρό εμπορικό σήμα που εξασφαλίζει μια επιτυχημένη λειτουργία στη διεθνή αγορά

   +

DIGITAL SKILLS

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Ανακαλύψτε τα μαθήματά μας σχετικά με τη διαχείριση ψηφιακών δεξιοτήτων και δεδομένων για τη διαχείριση των πληροφοριακών απαιτήσεων των εταιρειών χειροτεχνίας και βιοτεχνίας και την εξασφάλιση της ψηφιακής ασφάλειας.

   +

MANAGEMENT FOR SUCCESS

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Μάθετε μέσα από τα μαθήματά μας σχετικά με τη διαχείριση για τις δεξιότητες διαχείρισης της ομάδικής επιτυχίας, την ηγεσία και τη λήψη αποφάσεων σε ένα σύνθετο περιβάλλον.

   +

ΕΡΓΟ ARTCADEMY

Project Card Artcademy: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-ES01-KA202-050514

Οι τεχνίτες και οι παραδοσιακές τέχνες αντιπροσωπεύουν μια πολύτιμη ευρωπαϊκή κληρονομιά που πρέπει να προστατευθεί. Αυτό απαιτεί τη διατήρηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των παραδοσιακών επαγγελμάτων και των χαρακτηριστικών των επαγγελματιών, καθώς και τη διασφάλιση της οικονομικής και εμπορικής βιωσιμότητας αυτών των επιχειρήσεων, η οποία επιτρέπει στους επαγγελματίες τους να ζουν από αυτά τα επαγγέλματα.

To ARTCademy είναι ένα έργο βασισμένο στη γνώση που αποσκοπεί στη διατήρηση και ενίσχυση του ευρωπαϊκού βιοτεχνικού και παραδοσιακού βιοτεχνικού τομέα. Για το σκοπό αυτό, θα λειτουργήσει με δύο τρόπους: πρώτον, τη διατήρηση και την προστασία των προγονικών γνώσεων σχετικά με τις παραδοσιακές θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα αυτές που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, και δεύτερον, παρέχοντας στις επιχειρήσεις του τομέα αυτού εργαλεία και δεξιότητες για την επιβίωσή τους και την ανάπτυξή τους ως επικερδείς επιχειρήσεις.
Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, καθορίζονται δύο συγκεκριμένες δράσεις:

1. Δημιουργία ενός χώρου αποθήκευσης τεχνικής γνώσης που ονομάζεται "CRAFTpedia", στο οποίο θα συγκεντρωθούν και ταξινομηθούν οι παραδοσιακές τεχνικές και πολιτιστικές γνώσεις για τα επαγγέλματα will be created and fed for this purpose.

2. Η ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου θα διατεθούν ανοικτά εκπαιδευτικά μέσα και υλικό επιχειρηματικής κατάρτισης "Biz-Training" για την παροχή επιχειρηματικής κατάρτισης σε μικροτεχνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά της στην ευρωπαϊκή αγορά.
+

Network

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ ΤΕΧΝΗΣ

CRAFTPEDIA

Ανακαλύψτε το χώρο αποθήκευσης των τεχνικών γνώσεων "CRAFTpedia", όπου συλλέγονται πληροφορίες και παραδοσιακές γνώσεις σχετικά με τις τεχνικές και τα επαγγέλματα.

   +